Nr 93-94 (2000:1-2)

Arbetarhistoria nr 093-094

Ledare

…att se både det unika och det allmänna

Historisk kunskapsinhämtning har på senare tid kommit i ropet på ett speciellt sätt. Regeringen initierar historiska forsk-ningsprogram: om Sveriges roll under andra världskriget avseende förföljelsen av judar och andra folkgrupper, om de kommunistiska regimerna och mänskliga rättigheter, om övervakning, underrättelse- och säkerhetstjänsten i Sverige. Och nog finns det kompetenta forskare i Sverige som kan ta sig an dessa uppdrag, så länge de kan utgå ifrån att för forskningen nödvändiga villkor uppfylls och forskningens frihet inte begränsas. För att se till att sådan begränsning inte sker behövs former som garanterar oberoende från politisk styrning. Konstruktionen att kanalisera nödvändiga medel genom Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet är ett sätt. För att kunna få fram goda forsk-ningsresultat krävs också att allt relevant arkivmaterial görs tillgängligt. Där är ibland steget långt mellan deklarationen och den vardagliga verkligheten.

Sedan finns en annan aspekt som påtalas av historiker som står både skol- och universitetsundervisningen nära. Även om det finns kompetent forskning, så börjar det bli sämre ställt med historisk kunskap “längre ner”. Historieämnets försvagade ställning åtminstone på gymnasienivå är i längden ingen god grund för att kunna nå fram till insikt om historiska sammanhang.

En tredje aspekt skall nämnas, avseende historisk kunskap och historiska jämförelser. “Att lära av historien”, det vill vi alla. Att jämföra tendenser i vårt samhälle med en utveckling som har skett i det förflutna kan vara lärorikt och öka medvetenheten. Men jämförelser, både med förebilder och skräckexempel, görs idag ofta alltför lättsinnigt. Att vara snabb med utdelning av etiketter som “nazism” eller “stalinism”, när avståndet till brotten som begicks av nazister eller stalinister är stort, hindrar analys och rannsakan. Det är just detta historisk kunskap förhoppningsvis kan förmedla: förmågan att urskilja, att se både det unika och det allmänna. Och att inte nedvärdera offren och minska ogärningar i det förgångna genom att förse allt som väcker olust och kräver avståndstagande med dessa beteckningar.

Det är oroande att hatiska böjelser, som hämtar näring ur en rasistisk föreställningsvärld, återigen kan sticka upp här och var. Även om det som sker i Sverige nu (och skedde i Sverige då) inte alls handlar om gärningar i samma “division” som det som den verkliga nationalsocialismen har gjort sig skyldig till, så krävs vaksamhet och motaktioner. Här har även fackföreningsrörelsen börjat agera och vill bl a sprida historisk kunskap förbunden med uppmaningar till vaksamhet i de fackliga organisationerna, både centralt och lokalt. Sedan är det en annan fråga om inte den vardagliga, den omedvetna diskrimineringen, avogheten mot “det främ-mande”, rädslan inför det okända och det bekväma bortvändandet från det ovanliga är det som är det mest bekymmersamma på sikt.

Arbetarhistoria har fått ett nytt ansikte. Redaktionen har tagit till sig synpunkten att tidskriftens spalter ibland var för tunglästa. Vi hoppas att den nya formen kan underlätta för läsaren att tillgodogöra sig innehållet.

Innehållet är som det brukar vara: en blandning av artiklar skrivna av forskare och andra författare. I detta häfte, där mycket skilda ämnen behandlas, dominerar forskarna. I nästa Arbetarhistoria kommer både skönlitterära författare och forskare att belysa ett tema som inte har varit särskilt uppmärksammat: kvinnors inträde i industrin, i första hand fr o m beredskapsåren på 1940-talet. Även en rad artiklar som bygger på intervjuer eller personliga erfarenheter inom detta fält kommer att återfinnas i det kommande nummer 95 (3/2000).

Innehåll

Ledare 2

För 100 år sedan - Stockholms arbetarekommun 3

Ernst Toller i enmansaktion för Spaniens folk 1938 / Sigurd Rothstein 4

Dokumentärfilmen som politiskt vapen / Roger Johansson 10

Hemlighetsmakarnas vaktparad / Klas Åmark 22

Nya generationer - nya politiska värderingar? / Mats Johansson 38

Utopister och klassiker / Per Lind 44

Gruvarbetarna och Grängesberg / Kjersti Bosdotter 39

Recensioner

Margareta Ståhl: Vår fana röd till färgen / Staffan Stranne 44

Håkan Blomqvist: Gåtan Nils Flyg och nazismen / Lars Gogman 49

Nya böcker 50

Världsbokdagen 53

Omläsningen 54

Sista sidan

ARABiska nyheter: Utopist, javisst!; Ny hemsida; Partiprogrammen på nätet; Ur ARABs verksamhetsberättelse; Lenin hos Z; En kvinna igen!