Nr 95-96 (2000:3-4)

Arbetarhistoria nr 095-096

Tema

Kvinnor i manlig industri

Ledare

Kvinnors arbete på mäns villkor?

Beredskapsåren under andra världskriget medförde en förändring för många kvinnor som nu fick möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden - tillfälligt eller permanent. En del kvinnor sökte sig till traditionellt manliga industriarbeten. Även i efterkrigstidens Sverige finner vi kvinnor i manliga branscher, men i regel inte med samma arbetsuppgifter. Kvinnliga industriarbetare har framförallt varit sysselsatta med montering, paketering och liknande ensidiga arbetsuppgifter med snabbt uppkomna arbetsskador.

Hur var det att som kvinna träda in på en manlig arbetsplats: vilka uppgifter fick hon eller fick hon inte? Hur mottogs hon av sina manliga arbetskamrater, hur såg företagsledningen och den fackliga organisationen på henne som arbetskraft? Vad gjorde hon för att hävda sina intressen, bland annat för att uppnå mer jämlika löner? Hur engagerade sig staten i frågan, vilka propagandamedel användes till exempel? Hur såg staten på kvinnorna på arbetsmarknaden på längre sikt?

Temat för Arbetarhistoria 95-96 är Manliga industriarbetsplatser - kvinnliga arbetare, med avstamp i beredskapsåren. Men även återblickar och inte minst aktuella erfarenheter behandlas, över kortare eller längre perioder, i litterära artiklar och forskarrapporter. Några av bidragen bygger på författarnas egna upplevelser, andra på intervjuer och studier av ett ofta svårforcerat källmaterial. Som framgår av den inledande översikten finns också en del forskning på området, men den är relativt sett inte särskilt omfattande.

Det finns många frågor att besvara, för forskningen och inte minst för fackföreningsrörelsen. Ett samarbetsprogram för både Gräv- och akademisk forskning påbörjas nu, där detta temanummer är ett led i arbetet. Programmets syfte är att initiera och stödja insamling, dokumentation och fortsatt forskning inom området. En rad intervjuer kommer att genomföras inom fem fackförbund med industrin som huvudsakligt arbetsområde.

Både fackförbundsrepresentanter, lokala företrädare med lång erfarenhet och forskare kommer att samarbeta, bland annat i ett dokumentationsprojekt som syftar till att prova olika möjligheter att nå ny kunskap om kvinnors industriarbete. Gemensamma seminarier skall hållas med forskare, personer med yrkeserfarenhet från industriarbetsplatser, fackliga representanter och andra intresserade av detta ämnesområde. Anslag har beviljats av den 1999 inrättade Delegationen för industrisamhällets kulturarv.

Den som önskar komma i kontakt med den arbetsgrupp som har bildats inom detta program, kan vända sig till Arbetarhistorias redaktion som förmedlar kontakt till den grupp som skall leda programmet. I gruppen ingår representanter för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, Arbetarnas Bildningsförbund, Arbetets museum i Norrköping, Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet, Landsorganisationen och Metallindustriarbetareförbundet.

Vid sidan om huvudtemat återfinns en artikel om den franske socialistledaren Jean Jaurès (1859-1914) och hans syn på litteratur och konst. Jaurès, som mördades i början av första världskriget, var ett betydelsefullt namn även i Sverige, även om det nu är få som känner till honom. - Presentation av nyutkommen litteratur, en recension av en uppmärksammad avhandling och meddelanden avslutar häftet.

2002 fyller Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 100 år. Då kommer en rad seminarier och konferenser att anordnas, även internationella. ARAB dokumenterar mycket mer än ett sekel arbetarrörelsehistoria och ser sin uppgift i att sprida kunskap och främja forskningen om hela denna utveckling. Allt detta kommer att återspeglas genom dessa konferenser och i planerade publikationer. Mer information i Arbetarhistoria 2001 och 2002.

Innehåll

Ledare 2

För 85 år sedan - Joe Hill avrättad 3

Kvinnor i manlig industri

Kvinnor och industriarbete / Inger Jonsson 4

Kvinnor och automatisering / Birgit Karlsson & Linda Lane 10

Kvinna på varvet / Aino Trosell 14

I beredskap med Fru Lojal / Johanna Overud 18

Industri- eller vårdarbete eller bådadera? / Nina Almgren 26

Om brudar och bilar / Maria Hamberg 32

Plåtverksarbetare, pälsjägare och pionjärer / Lina Rylander 36

Slakteriarbeterskor med förhinder / Lars Hansson 42

Som en hel karl / Sanna Vestin 50

Fackets könsarbetsdelning / Henning Süssner 58

Den bortglömda likalöneprincipen / Lars-Evert Larsson 62

Makt och normer utmanas / Maths Isacson 70

Jaurès som litteraturkritiker och filosof / Eva-Karin Josefson 76

Replik: Fjärrstyrning eller rikets säkerhet? Alf W Johansson svarar Klas Åmark. - Svar av Klas Åmark 80

Recensioner

Gunnela Björk: Att förhandla sitt medborgarskap / Bill Sund 82

Nya böcker 86

ARABiska nyheter: Rudolf Meidner-priset 2001; rättelser 88