Nr 89 (1999:1)

Arbetarhistoria nr 089

Tema

Makten och kassorna

Ledare

Makten över kassorna: den demokratiska kontrollen inte bara utövad av demokratiskt valda organ utan också förankrad i folklig medverkan, lekmanna-, i sista hand brukarinflytande har varit kännetecknande för det svenska sjukkassesystemet. En utveckling mot allt större enheter, krav på nationell enhetlighet och central tillsyn, men även ekonomisk åtstramning har ändrat bilden.

- Den svenska försäkringskassan är i stora delar unik något att vara stolt över. Formuleringen är socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvalls, riktad till deltagarna vid seminariet Makten och kassorna som Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Folksam i april 1998 hade inbjudit till. Tonen gick igen i flera av seminariets föredrag som här återges. Det är en unik historisk utveckling, med en folkrörelseförankrad början, som skisseras. Men samtidigt en utveckling som är hotad.

Försäkringskassesystemets tillkomst och framväxt, arbetarrörelsens inflytande därvidlag, makt- och demokratifrågan, det var seminariets tema och är det i detta nummer av Arbetarhistoria. 1800-talets små, bl a av fackliga organisationer grundade sjuk- och begravningskassor var uttryck för en “folkrörelsesocialism”, som f kulturministern Bengt Göransson uttryckte det vid seminariet, till skillnad från en allt mer landvinnande “statssocialism”.

- Vår välfärd är inte självklar, den ifrågasätts ständigt. Den får sin näring ur solidaritet … för att behålla förtroendet för socialförsäkringarna så ska vi också ha enkla system med tydliga regler så att det inte går att fuska, avslutade den för försäkringsfrågor ansvariga ministern. Det är just om detta som sociologernas, statsvetarnas och historikernas analyser handlar: solidaritetens uttryck i den dagliga hanteringen, det konfliktfyllda förhållandet mellan kontroll och rättighet, mellan jämlikhet och frihet, krav och makt. Den historiska genomgången, där olika författare beskriver utvecklingen på olika sätt - visar hur försöken att lösa konflikterna har sett ut under mer än hundra år av det svenska sjukkassesystemets utveckling.

Innehåll

Ledare 1

För 80 år sedan - mördades Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht 2

Makten och kassorna

Egennytta och solidaritet i förening. De svenska försäkringskassorna / Gunvall Grip 3

Självstyre och statligt inflytande. Relationen mellan sjukkasserörelse och stat under 1890-talet / Peter Johansson 11

Från 1891 års sjukkasselag till Gustav Möllers nederlag 1951 / Per Gunnar Edebalk 19

Sjukkassorna, staten och fackföreningsrörelsen / Roine Johansson 23

Några huvuddrag i sjukförsäkringens utveckling / Rafael Lindqvist 26

Samarbete och samförstånd. Staten och sjukkasserörelsen 1891 och 1910 / Jenny Andersson 32

Hata inflationen! Gösta Rehns arkiv / Clarence Nygren 35

Nya böcker / Mats Myrstener 42

1997 och 1998 års accessioner till arkivavdelningen / Martin Grass 44

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 1998 Verksamhetsberättelse i sammandrag / Karin Englund 46

Sista sidan

Rudolf Meidner-priset 1999 för forskning i fackföreningsrörelsens historia - Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek - Strindberg och arbetarrörelsen - Arbetarnas Strindberg