Nr 87-88 (1998:3-4)

Arbetarhistoria nr 087-088

Tema

Syndikalismen - historiska erfarenheter

Ledare

George Orwells bok Hyllning till Katalonien och Ken Loachs film Land och frihet som bygger på boken ställer syndikalisters och anarkosyndikalisters insatser och försök till revolutionär samhällsförändring under den spanska republikens kamp mot Franco-fascismen i fokus på ett sätt som stora delar av en politiserad historieskrivning inte har velat godkänna. Men okänt har detta inte varit. Däremot har de syndikalistiska rörelsernas historia på närmare håll ofta legat i skuggan av de stor arbetarrörelseorganisationerna. Syndikalismen har varit mer uppmärksammad ju längre bort den har funnits, t ex i Latinamerika eller USA.

Bilden av syndikalismen varierar mycket i forskningen, beroende på vilka geografiska områden och tidsperioder som beskrivs och vilka tolkningsmodeller som används. En mycket god illustration gavs vid en internationell konferens 13-14 mars 1998 i Stockholm. Konferensen hade arrangerats av de ekonomisk-historiska och historiska institutionerna vid Stockholms universitet och Forskningsrådet vid ARAB, med stöd av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), Syndikalisterna. I flera arbetsgrupper presenterades forskningsresultat rörande Europa, både Syd- och Nordamerika och t o m Sydafrika. Några huvudföresläsningar belyste syndikalismen mer generellt, inte minst ur ett genusperspektiv. Dessa föreläsningar och några specialbidrag om Norden och Sverige återfinns i detta temanummer. Som tydligt framgår av bidragen är även uppfattningarna om hur syndikalismen i Norden skall definieras mycket olika.

Syndikalismen och proletärförfattarna behandlades vid konferensen som särskilt tema, som inte har uppmärksammats tillräckligt i den litteraturvetenskapliga forskningen. Dessa föredrag kommer att publiceras i en bok på Federativs förlag. Många av Sveriges mest kända arbetarförfattare som Eyvind Johnson, Moa Martinson, Jan Fridegård och Folke Fridell hade periodvis en nära knytning till syndikalismen.

“Den som kontrollerar det förflutna, den kontrollerar även framtiden.” Citatet tillskrivs George Orwell som skrev Hyllning till Katalonien. Att “kontrollera framtiden” handlar inte om att kunna använda historien för framtiden. Unika historiska händelser och erfarenheter ger inte underlag för recept. Historieböcker är inte brukarhandböcker, allraminst eftersom troligen varje generation anser att den egna tiden är en brytningstid och början till något alldeles nytt. Men visst är det så att krav t ex på att “återställa” tidigare förhållanden, anspråk på territoriella förändringar eller försök att misskreditera motståndare ofta byggs på historiska argument.

Kraven och anspråken må vara legitima eller inte. Urvalet av förhållanden och omständigheter som anses vara värda att återvända till är ändå oftast betingat av andra syften än rent historiska. Missbruk av ‘kontrollen av historien’, på ett sätt som Orwell väl inte menar, är inte ovanligt, i försök att påverka vilka fakta som skall få komma fram, vilka förklaringar som lämnas, för att ge legitimitet åt syften av mindre legitim art. Det är därför viktigt att den bild vi skapar av historien är ‘korrekt’ och allsidig, bygger på ett omfattande källmaterial som används rätt, på ett kritiskt förhållningssätt, från en viss distans - även om all historieskrivning ändå ofrånkomligt innehåller ett mått av konstruktion och förutsätter engagemang. “Vi behöver historien för livet, för handlingen, inte för att bekvämt vända ryggen till livet…”, heter det i Friedrich Nietzsches förord till hans lilla bok Om historiens nytta och skada, nyss utgiven av Alf W Johansson (Rabén Prisma 1998).

Innehåll

Ledare 1

För 150 år sedan - Revolution i Europa 2

Syndikalismen - historiska erfarenheter

Revolutionär syndikalism. Eftertanke och omvärdering / Marcel van der Linden 4

Brittisk syndikalism. 1907-1920 / Richard Price 12

Syndikalistiska gräsrotsrörelser. Kvinnliga nätverk i sekelskiftets Spanien / Temma Kaplan 20

Manlighet och syndikalism. En genusanalys av IWW i USA och Australien / Francis Shor 28

Syndikalismen - “hjärnarbetarnas” international / Melvyn Dubofsky 36

Fagopposisjonelle og syndikalister i Norge / Jorunn Bjørgum 44

Manlig politik och identitet i gruvindustrin / Eva Blomberg 52

Syndikalismen som överlevde. Några synpunkter på SAC:s historia 1910-1955 / Kristian Falk 60

Facklig ideologi eller folklig tradition? Arbetskooperation bland bohusländska stenhuggare / Annette Thörnquist 68

Recensioner

Arbetets ansikten, sammanställd av Lars Furuland / Mats Myrstener 76

Göran Salmonsson: Den förståndiga viljan / Matz Franzén 77

Nya böcker / Mats Myrstener 78

Sista sidan

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia - Svensk fackföreningsrörelse efter andra världskriget (SFEAV) - Vägvisare. Texter av Gunnar Myrdal - Vår enighets fana - Manifestet - Hitlerflyktingar