Nr 83-84 (1997:3-4)

Arbetarhistoria nr 083-084

Tema

Svensk arbetarlitteratur i internationellt perspektiv

Detta nummer utgör också Martin Koch-sällskapets årsbok 1998.

Ledare

“Allt som är fast förflyktigas…” Få formuleringar ur Det kommunistiska manifestet citeras så ofta som denna i en kommande antologi om just Manifestet vilket publicerades för snart 150 år sedan, i februari 1848. Antologin ges ut 1998 av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Den kommer att innehålla dels Manifestets text, dels uppsatser om dess betydelse idag. Formuleringen har nästan alla för fattare fastnat för, både de som anser att texten har behållit sin aktualitet och de som betraktar den som tämligen förlegad eller anser att den måste (kan) skrivas om.

“Allt som är fast förflyktigas…” Formuleringen har sin förhistoria. Greken Herakleitos - kallad “den dunkle”, svårbegriplige - som levde för 2.500 år sedan i Ephesos (nuvarande Turkiet) tillskrevs ordet “Allt flyter”. Enligt denna dialektiska syn på tillvaron befinner sig allt varande i ständig rörelse och kan ej fattas i entydiga begrepp. Det finns idehistoriska samband mellan Herakleitos och Karl Marx, bl a genom den tyske filosofen Friedrich Hegel.

Just nu tycks allting flyta - ideologier, historiskt etablerade sanningar, vår föreställning om samhället såsom det har varit och såsom det bör utvecklas. “Kan vi lita på historikerna?”, tycks nu också dagens fråga vara, när gårdagens bild av folkhemmet ifrågasätts. Det är då en ringa tröst för historikerna att de kan peka på att det som framstår som nytt i massmedier redan har sagts och skrivits förr. Dagens nyhet är ofta inte mer än återupptäckten av en sanning som har fått ligga obeaktad. Men det är naturligtvis även historikernas, forskarnas fel att forskningsresultat som borde komma fram till allmänt medvetande inte uppmärksammas. Det gäller för den historiska forskningen att göra sig hörd, vilket innebär att den måste finna uttrycksmedel, ett (medialt) språk som gör att forskningens resultat kan nå ut. Det gäller m a o att lära av både journalistiken och skönlitterära författare.

Arbetarlitteraturen och forskningen har vid tre tidigare tillfällen behandlats av Arbetarhistoria (nr 29-30, 1984; 58-59, 1991; 73-74, 1995). I detta nummer är perspektivet bredare än tidigare. Både svensk och utländsk arbetarlitteratur uppmärksammas, i anslutning till ett symposium i Hedemora 1996. Flera symposiedeltagare problematiserade då begreppet arbetarlitteratur och dess tillämpning inte minst på andra länders eller nya befolkningsgruppers skönlitterära skribenter. Arrangör för seminariet var Martin Koch-sällskapet. Detta häfte är också Martin Koch-sällskapets årsbok 1998. Att Arbetarhistoria får tillfälle att publicera dessa texter möjliggjordes genom stora insatser av sällskapets i september 1997 avlidne ordförande Ansgar Olofsson och litteraturprofessorerna Ingemar Algulin och Lars Furuland.

För 100 år sedan antog de svenska socialdemokraterna sitt första partiprogram, vid kongressen i Malmö. Samverkan mellan parti och fackföreningsrörelse var då nära. Det socialdemokratiska partiet hade funnits i åtta år. Det grundades 1889 av fackliga organisationers representanter. Själva Landsorganisationen i Sverige grundades först 1898. Nästa år blir alltså ett stort jubileumsår för LO. Arbetarhistorias första nummer1998 kommer att handla om denna hundraåriga historia.

Innehåll

Ledare 1

För 80 år sedan - Det första socialdemokratiska partiprogrammet 2

Svensk arbetarlitteratur i internationellt perspektiv

Martin Koch-sällskapets årsbok 1998 3

Martin Koch i Hedemora. Träffpunkt för 30-talets arbetarförfattare / Ansgar Olofsson 4

Martin Koch - utrikeskorrespondent i 1920-talets Paris / Ingemar Algulin 7

Annalisa Forssberger. Förbisedd författarinna / Irene Ljungkvist 12

Litterära skildringar av arbetet i Bergslagen / Lars Furuland 14

Den ekonomisk-historiska bakgrunden till den svenska arbetarlitteraturen / Bo Gustafsson 20

Berättelsens röst. Om mötet mellan muntligt och skriftligt hos Moa Martinson och Maj Hirdman / Eva Adolfsson 25

De kulturella förutsättningarna för arbetarlitteraturen i Sverige och Europa / Jean-François Battail 31

Svensk arbetarlitteratur ur en fransmans synvinkel / Philippe Bouquet 37

Motstandens metaforikk. Om norsk arbeidarlitteratur / Kjartan Fløgstad 41

Tysk litteratur för och av arbetare / Sture Packalén 46

Den anglosaxiska arbetarlitteraturen. Särskilt storstaden som motiv / Per-Olof Mattsson 52

Svensk arbetarlitteratur i Ryssland. Mottagande och missförstånd / Maria Nikolajeva 64

Den spanskspråkiga arbetarlitteraturen / Anders Cullhed 70

Arbete och litteratur i Kenya / Raoul Granqvist 74

Recensioner och debatt

Linder, Doris H.: Crusader for sex education / av Lena Lennerhed 79

Replik till Lena Lennerhed av Doris H. Linder 81

Svar till Doris H. Linder av Lena Lennerhed 81

Salomon, Kim: Rebeller i takt med tiden / av Lars-Erik Hansen 82

Horgby, Björn: Med dynamit och argument / av Lars Ekdahl 83

Populärvetenskapens förutsättningar. En replik till Lars Ekdahl om Gruvs historia av Björn Horgby 86

Fallet med den osynliga byggnadsställningen. Slutreplik av Lars Ekdahl 87

Sista sidan

Rudolf Meidner-priset - Svensk fackföreningsrörelse efter andra världskriget - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek flyttar tvärs över gatan - Stig Sjödin Sällskapet - Arbetarkultur på nätet