Nr 158 (2016:2)

Tema

Hyresgäströrelsen : från kamp till intresseorganisation

Innehåll

LEDARE

04 Malin Nilsson: Bredd och djup

06 Kaj Lindberg: Amerikas svenska revolutionärer: Skandinaviska Socialistiska Arbetareförbundet 1904-1928

13 När »Texas» reste till Svensk-Amerika: Bilder från Einar Ljungbergs resa i USA 1916

18 Hannes Rolf: »Från kamp- till intresseorganisaion» - centralisering och homogenisering inom Hyresgästernas Riksförbund fram till 1942

26 Eva-Karin Josefson: Om hon verkligen är mannen underlägsen: Proletärförfattare och kvinnosyn i början av nittonhundratalet

OMLÄSNINGEN

33 Hans Larsson: Marx + Foucault =

PÅ GÅNG

38 Malin Nilsson: Arbetarhistoria på Textilmuseet i Borås

NYTT FORSKNINGSPROJEKT

41 Fia Sundevall: »Fattigvården och valsedeln: rösträttens ekonomiska skiktning efter 1921»

BIBLIOGRAFI

42 Bibliotekets nyförvärv år 2015

DOKUMENTET

57 Lars Gogman: Vandrare, stanna - minns dem med stolthet

62 Medverkande i detta nummer

62 Bildkällor i detta nummer

63 AKS årsobk 2016: Frimurarna och Kommunen. Med en text ur boken av Jan Myrdal.

Omslagsbild: Hyresgästernas första fana i Göteborg.

LEDARE

Bredd och djup

i Arbetarhistoria vill vi bjuda er på läsning från vår forskningshorisont. Ibland gör internationella utblickar, ibland presenterar vi nya rön från forskare med svenska perspektiv. Men gemensamt är att artiklarna är stadigt grunade i den bas som utgör Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ARAB: Arkiv, Biblioteket och Forskningsfrämjande verksamhet. Det nummer  du håller i handen speglar verkligen hela institutionens verksamhet.

Vi stoltserar gärna med våra samlingar. De återfinns här, förutom i forskningsartiklarna, även i litografiska tryck från Pariskommunen och inte minst i den bildskatt som vår bildarkivarie Lars Gogman presenterar i artiklarna. Vår bibliotekarie Hans Larssons litteraturreflektion över Marx och Foucault, tillsammans med den långa listan på nyförvärv till biblioteket vittnar om ett levande och aktuellt fackbibliotek. En kunskapsresurs att utnyttja såväl för forskningssamhället som arbetarrörelsens organisationer.

Från forskningsfronten har vi Eva-Karin Josefssons essä om kvinnosynen hos proletärförfattare, vilken visar på tydliga begränsingar i förmånga att se kvinnor som jämlika hos manliga vänsterintellektuella i både Sverige och Frankrike, såväl vid 1800-talets slut som unde rmellankrigstiden. Hannes Rolfs studie av Hyresgästföreningen bygger på källmaterial som finns bevarade i samlingarna på ARAB och visar på en viktig del av svensk folkrörelsehistoria, där ideologiska skiljelinjer gav upphov till såväl skiftande strategier som organiseringsmodeller. Kaj Landbergs forskning tar oss med till sekelskiftets USA och turerna kring Skandinaviska Arbetarförbundet. Artikeln skildrar, förutom på de kopplingar den svenska socialistiska rörelsen hade till den i USA, också hur svårt det kan vara att hålla ihop en rörelse.

Det här är det första numret av Arbetarhistoria som jag är inblandad i. Det är en väldigt rolig tidskrift att arbeta med, av just anledningen att den är så bred men för den delen inte saknar djup. Inom samma nummer ryms högkvalitativa akademiska texter, litteraturanalys och information om samlingarna på en levande och ständigt aktuell institution.

MALIN NILSSON