Nr 124 (2007:4)

Arbetarhistoria nr 124

Tema

Arbetarrörelsen och konsten

Ledare

Om arbetarrörelsen och konsten handlar flera av artiklarna i detta nummer av Arbetarhistoria. Om just den hemlösa konsten i allmänhet och konsten i Folkets Hus och Parker i synnerhet skriver Margareta Ståhl, som är engagerad i ett konstinventeringsprojekt för just denna organisation.

Litteraturvetaren Magnus Nilsson diskuterar begreppet arbetarkonst och hur man kan närma sig det teoretiskt genom att hänvisa till litteraturvetenskapliga teorier kring begreppet arbetarlitteratur.

Bert Mårald har skrivit om några politiska minnesmärken och dessas uppkomsthistoria och vilken bild av det förflutna som de vill förmedla. Det gäller minnesmärket i Lunde för offren i Ådalen, minnesmärkena i Göteborg och Stockholm över de frivilliga i Spanska inbördeskriget samt det sent resta minnesmärket i Luleå efter offren för sprängningen av Norrskensflammans tryckeri.

Om några politiska karikatyrtecknare och dessas sätt att förmedla värderingar om kön och klass skriver Ann-Katrin Hatje. Hennes artikel går utöver området arbetarrörelsen och konsten, då karikatyrtecknare som försörjde sig på det anlitades av flera olika tidningar av olika färg, men åtminstone en av tecknarna, Ivar Starkenberg, engagerades mycket friskt av Social-Demokraten/Morgon-Tidningen och hans arkiv med teckningar finns bevarat hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Utöver dessa artiklar finns även en uppsats om austromarxismen och dess historia under mellankrigstiden skriven av Lennart Olausson, och för den som brukar bläddra förbi kulturdelen och direkt kasta sig över sportsidorna har Martin Grass skrivit om en fotbollsmatch som spelades på Stockholms stadion 1916 och som – på såväl lek som på blodigt allvar tycks det – gestaltade de motsättningar inom socialdemokratin som ledde till partisprängningen påföljande år.

Innehåll

02 Ledare – av Redaktionen

03 För 85 år sedan

04 Martin Grass: Stadionfesterna och en »politisk» match 1916

14 Lennart Olausson: Socialism och/eller demokrati? Austromarxismen och försöken att finna en tredje väg

Tema: Arbetarrörelsen och konsten

21 Ann-Katrin Hatje: Tidens tecken? Teckningar i svensk press i av 1900-talet

29 Margareta Ståhl: Den goda konsten? Arbetarkonst i Folkets Hus och Park från 1890 fram till idag

35 Magnus Nilsson: Arbetarkonst och arbetarlitteratur – så funkar det!

39 Bert Mårald: Politisk kamp och försonande konst. Från Ådalen till Norrskens-Flamman 1940

44 »Åsikter ska bygga på insikter» Lennart Svensson minns Gunnar liv och verk

Kommenterat

48 Hans Larsson: Camus, Fanon och kampen mot kolonialismen

Recensioner

53 Skulpturer i det offentliga rummet • Jessica Sjöholm Skrubbe: Skulptur i folkhemmet. Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940–1975 – av Margareta Ståhl

54 Mag- eller kulturfrågan? Arbetarrörelsen och kulturpolitiken • Per Sundgren: Kulturen och arbetarrörelsen: Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander – av Magnus Nilsson

56 Internationella diskussioner om arbetarskydd • Ulla Wikander: Feminism, familj och medborgarskap. Debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889–1919 – av Zara Bersbo